Տարբերության քառակուսին

Առաջադրանքներ

1) Բարձացրեք քառակուսի.
(a-b)2=a2-2ab+b2
(x-4)2=x2-8x-16
(1-m)2=1-2m+m2
(6-p)2=36-12p+p²

(2a-3)2=4a²-12a+9

(a-b2)2=a²-2ab²+b4

(x3-y)2=x6-2x³y+y²

(m3–n2)2=m6-2m²n²+n6

(a3-2b)2=a6-4a³b+4b²

2) Օգտագործելով տարբերության քառակուսու բանաձևը՝ հաշվեք.

ա) 492=(50-1)2=502-2*50*1+12=2500-100+1=2401

բ) 892=(90-1)2=902-2*90*1+12=8100-180+1=7921

գ) 1992=(200-1)2=2002-2*200*1+12=40000-400+1=39601

դ) 1982=39204

3) Բազմանդամը ներկայացրեք տարբերության քառակուսու տեսքով.

ա) a2-2ab+b2=(a-b)2

բ) 4x2-4xy+y2=(2x-y)2

գ) 9m2-6m+1=(3m-1)2

դ) 25-30c+9c2=(5-3c)2

Ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ

Ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ
1. Ո՞ր արտահայտությունն է բնորոշ քիմիական տարր հասկացությանը.

1) տարբեր ատոմների համախումբ է
2) տարբեր կառուցվածքային մասնիկների համախումբ է
3) ցանկացած զանգվածով մասնիկների համախումբ է
4) որոշակի տեսակի ատոմների համախումբ է

2. Կալցիումի օքսիդը կազմված է կալցիում եւ թթվածին տարրերի ատոմներից: Ի՞նչ նյութ է այն.1) պարզ նյութ2) միատարր միացություն 3) բարդ նյութ4) նյութերի խառնուրդ

3. Ո՞ր շարքի զույգ նյութերն են ոչ մետաղական.1) ծծումբը եւ սնդիկը2) բրոմը եւ նատրիումը 3) ծծումբ ը եւ բրոմը4) ածխածինը եւ ցինկը

4.Ինչու՞ է օզոնը (O3) դասվում պարզ նյութերի շարքին, որովհետեւ. 1) առաջանում է ամպրոպների ժամանակ2) առաջանում է մեկ տարրի ատոմներից3) առաջանում է տարբեր տարրերի ատոմներից 4) գազ է

5.Թվարկվածներից ո՞րը քիմիական երեւույթ չէ. 1) լուցկու այրվելը2) կաթի թթվելը3) օդի հեղուկանալը4) դինամիտի պայթելը
6.Արծաթե սկահակ բառակապակցության մեջ ո՞րն է նյութը, եւ ո՞րը՝ մարմինը.1) արծաթը մարմին է, սկահակը՝ նյութ2) եւ՛ արծաթը, եւ՛ սկահակը նյութեր են3) եւ՛ արծաթը, եւ՛ սկահակը մարմիններ են 4) արծաթը նյութ է, սկահակը՝ մարմին

7. Ո՞ր պինդ նյութի մոլեկուլն է երկատոմ. 1) յոդ2) նատրիումի նիտրատ 3) ֆոսֆոր4) երկաթ
8. Ստորեւ տրված նյութերի ո՞ր հավաքածուն է կազմված միայն բարդ նյութերից.1) ծծումբ , ապակի2) ֆոսֆոր ,աղ3) օզոն ,թթվածին4) կավիճ , սպիրտ
9.Թվարկվածներից ո՞րն է պարզ նյութ.1) ածխածին2) շմոլ գազ3) աղաթթու4) ածխաթթու գազ
10. Նշված երեւույթներից ո՞րն է ֆիզիկական. 1) բաժակի կոտրվելը2) տաքացնելիս պղնձի սեւանալը
11. Կավճի եւ կերակրի աղի խառնուրդը կարելի է բաժանել. 1) մագնիսով2) շիկացնելով3) ջրով մշակելով4) ջրով մշակելով, ապա ֆիլտրելով
12. Թվարկված պնդումներից որո՞ւմ թթվածինը չի հիշատակվում որպես պարզ 1) անգույն գազ է2) օքսիդների մոլեկուլների բաղադրամաս է3) օդի բաղադրամաս է4) նպաստում է այրմանը 
13. H քիմիական նշանը ցույց է տալիս.1) ջրածնի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը2) ջրածնի մեկ ատոմը3) ջրածնի մոլային զանգվածը 4) ջրածնի մեկ մոլեկուլը
14. Մեկ գրամ թորած ջուրը գոլորշիանալիս փոխվում է.1) ծավալը2) մոլեկուլի բաղադրությունը 3) զանգվածը4) նյութաքանակը
15. Ինչո՞վ են թթվածնի ու ջրածնի մոլեկուլները միմյանց նման. 1) զանգվածով2) որակական կազմով3) հալման ջերմաստիճանով4) ատոմների թվով
16. Ատոմ հունարենից թարգմանաբար նշանակում է. 1) բաժանելի2) անբաժանելի3) զանգված4) անփոխարինելի
17.Ո՞ր նյութի համար կարելի է գրել որոշակի բանաձեւ.1) թեյի թուրմ 2) օդ3) թթվածին4) մածուն արտահայտություն.
18. Նույն որակական բաղադրությունն ունեն հետեւյալ նյութերը.1) ածխածնի(CO2) եւ սիլիցիումի(SiO2) օքսիդներ2) ջուր (H2O) եւ ջրածնի պերօքսիդ (H2O2)3) երկաթի (FeSO4) եւ պղնձի սուլֆիդներ (CuSO4)4) կալցիումի (CaCO3) եւ մագնեզիումի կարբոնատներ (MgCO3)
19. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ խառնուրդների վերաբերյալ.ա) չունեն հաստատուն քանակական բաղադրություն, բ) միշտ անգույն են, գ) բաղադրամասերը կարելի է բաժանել ֆիզիկական եղանակներով, դ) կարող են գտնվել տարբեր ագրեգատայինվիճակներում, ե) ունեն հաստատուն քանակական բաղադրություն.1) ա, գ, դ2) ա, բ, գ 3) գ, դ, ե 4) բ, դ, ե
20. Ի՞նչ փոփոխության են ենթարկվում մոլեկուլները ֆիզիկական երեւույթների ընթացքում.1) պահպանվում են2) քայքայվում են 3) կիսվում են4) միանում են
21. Ինչպե՞ս են փոխվում ատոմների զանգվածները քիմիական փոխարկումների ընթացքում.1) մեծանում են2) մնում են անփոփոխ3) փոքրանում են4) կրկնապատկվում են
22. Ո՞ր պնդումն է վերաբերում 1. պարզ նյութին, 2. բարդ նյութին.ա)բարդ նյութ է ջուրը կազմված է ջրածնի եւ թթվածնի ատոմներից,բ)պարզ նյութ է մեխը պատրաստված է երկաթից,գ)բարդ նյութ է ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի եւ թթվածնի ատոմներից, դ)պարզ է մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,ե)բարդ է շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի եւ ջրածնի ատոմներից:

2

23.Կազմի՛ր քիմիական բանաձևերըՈ՞ր պնդումն է վերաբերում

1. պարզ նյութին, 2. բարդ նյութին.ա)բարդ նյութ է ջուրը կազմված է ջրածնի եւ թթվածնի ատոմներից,բ)պարզ նյութ է մեխը պատրաստված է երկաթից,գ)բարդ նյութ է ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի եւ թթվածնի ատոմներից, դ)պարզ է մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,ե)բարդ է շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի եւ ջրածնի ատոմներից: