Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

Առաջադրանքեր

1. Հաշվե՛ք.

բ) (+17) · (–4)=-68

ա) (–8) · (+16)=-128

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=-360

ե) (–7) · (+5)=-35 

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2. Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0

բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) < 0, 

դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) < 0, 

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։ 

3. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) -9 · 3 = –27, 

բ) 7 · (–8) = –56, 

գ) (–3) · (–20) = 60,

դ)- 4 · (–5) = 20, 

ե) (–2) · 15 = –30, 

զ)(- (-3)) · (–16) =- 48։

4. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40, +32, –1, 0, –12, +9:
-4*10=-40
-2*(-16)=32
+1*(-1)=-1
-50*0=0
-2*(+6)=-12
-3*(-3)=+9

5. Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5)=+20
գ) (+32) · (–6)=-192
ե) (+1) · (+23)=+23
է) (–19) · (+7)=-133

բ) (–8) · 0=0
դ) 0 · (–1)=0
զ) (+14) · (–25)=-350
ը) (–10) · (+12)=-120

6. Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4
գ) –100 < 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) > –2
դ) 8 > 37 · (0 · 20)։

7. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0, 

դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 < 0, 

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1), 

զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

Լրացուցիչ առաջադրանք

8․ Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից` 

 ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական,  դրական

 բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական: բացասական

9․ Խնդիրներ ֆլեշմոբից

Դասարանում կա 27 սովորող: Յուրաքանչյուր տղա մարտի ութին շնորհավորական բացիկ ուղարկեց չորս աղջկա, իսկ յուրաքանչյուր աղջիկ իր ստացած բացիկներով շնորհակալական խոսք ուղարկեց հինգ տղայի: Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա կա դասարանում:
5*3=15 , 27-15=12
Պատ. 15 տղա 12աղջիկ:

10․ Խնդիրներ ֆլեշմոբից

1*2*3*4 գրառման մեջ աստղանիշերը փոխարինեք գործողության նշաններով և փակագծեր օգտագործելով ստացեք բոլոր հնարավոր արժեքներից փոքրագույնը և նշեք այդ արժեքը:

1-(2+3)-4)=0

Проект — ,,У каждого своя победа

Это физическое уничтожение христианского этнического армянского населения Османской империи, происходившее в период с весны 1915 года по осень 1916 года. В Османской империи проживало около 1,5 млн армян. Во время геноцида погибло по меньшей мере 664 тыс. человек. Есть предположения, что количество погибших могло достичь 1,2 млн человек. Армяне называют эти события

Массовое уничтожение армян дало толчок происхождению термина «геноцид» и его кодификации в международном праве. Юрист Рафаэль Лемкин, автор термина «геноцид» и идейный лидер программы Организации Объединенных Наций (ООН) по борьбе с геноцидом, неоднократно заявлял, что его юношеские впечатления от газетных статей о преступлениях Османской империи против армян легли в основу его убеждений в необходимости предоставления юридической защиты национальным группам. Отчасти благодаря неустанным усилиям Лемкина в 1948 году Организация Объединенных Наций одобрила «Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

Большинство убийств 1915-1916 годов совершались властями Османской империи при поддержке вспомогательных войск и гражданских лиц. Правительство, контролируемое политической партией «Единение и прогресс» (представителей которой также называли младотурками), ставило перед собой целью укрепление мусульманского турецкого господства в Восточной Анатолии путем уничтожения многочисленного армянского населения в этом регионе.

Геноцид армян — Википедия

Голос Армении»: Геноцид армян в Баку: 7 дней и 30 лет - aysor.am - Горячие  новости из Армении

Начиная с 1915-1916 годов османские власти проводили масштабные массовые расстрелы; также армяне погибали в ходе массовых депортаций из-за голода, обезвоживания, отсутствия крова и болезней. Кроме того, десятки тысяч армянских детей были насильно забраны из семей и обращены в ислам.

Հիմքեր

1.Հիմքերը կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոսքսիլ խմբից:

2.Ֆենոլֆտաելինը չեզոք միջավայրում անգույն է , բայց հիմքի առկայության դեպքում ստանում է մորու վառ գույն , իսկ լակմուսը կապտում է :

Առաջադրանքներ
Թթուներ H3PO4 -ֆոսֆորական թթու ,H2SO4 – ծծմբական թթու , HCl-աղաթթու
Հիմքեր NaOH – նատրիումի հիդրօքսիդ,Ca(OH)2 – կալցիումի հիդրօքսիդ,KOH – կալիումի հիդրօքսիդ
Աղեր NaCl – նատրիումի քլորիդ, NaNO3 – նատրիումի նիտրատ , KNO3- կալիումի նիտրատ , NaO ր նատրիումի օքսիդ

11.11.20

70. Տրված բառազույգերի արմատները տեղափոխելով՝ նոր բառեր  ստացի´ր (օրինակ՝ բարեժպիտ, մանկամիտ — բարեմիտ, մանկամիտ):  Ստացված բառերի  իմաստները բացատրի´ր:

ա) Ջրահարս, ծովանկար-ջրանկար,ծովահարս, բ) ժանգապատ, արծաթագույն-ժանգագույն,արծաթապատ գ) հողմածին, ջրաղաց-հողմաղաց, ջրածին դ) զորագունդ, երկրամաս-զորամաս, երկրագունդ:

71.                Տրված բառերը գործածելով՝  պատմությո´ւն հորինիր:

Կառուցել, սուր, լուր, մուր, կտոր, կուտակել,  կարաս, կա­տար, կտուր, կապիկ, կատու:
Հին ժամանակ կառուցել են կարաս որի համար նաև կառուցել են առանձին շենք :Շատ գեղեցիկ, սուր կտուրով մի շենք :Այնտեղ կար մի կատու և մի կապիկ :Բայց այդ շենքի կառավարիչը որոշեց, որ պետք է կատակ անի աշխատողների համար: Նա մի ուրիշ կարասի կտոր է բերում և տալիս է նրանց:Նրանք զարմանքից վազեցին կարասի մոտ և տեսավ ,որ բան չի եղել :Կարասի մեջ նրանք ոսկի էին կուտակում :Իրենք գնացին սարի կատարին հանգստանալու և հենց նրանք հետ եկան այդ կարասի վրա կար մուր և այդ պահին նրանք հասկացան, որ դա նույն կարասը չէ:

72.                Տրված գոյականներին  ածանցներ ավելացրո´ւ և կազմի´ր ածականներ:

Սրտային, անվախ, քարե,  մայրություն, երկնային, արևային, փայտյա, լեռնային, փողոցային, երկաթե, օդային, ծաղկավոր, եղբայրություն, ոսկե, արծաթե, ծովային, ամերիկական, Ֆրանսիական, գերմանական:

73. Բացատրի´ր տրված դարձվածքների իմաստները:

Օրինակ՝ ջրից չոր դուրս գալ – փորձանքից, նեղ վիճակից ազատվել:

Սիրտ տալ-խրախուսել, հոգին առնել-սպանել, գլուխը  կորցնել-շփոթվել,  արևը խավարել-մահանալ, բերանը ծռել-խնդրել, հալից ընկնել-հոգնել, սիրտը վկայել-գուշակել, գիշերը ցերեկ անել-քրտնաջան աշխատել, երես դարձնել-հրաժարվել, սիրտ անել-համարձակվել, բկին չոքել-:

Դասարանական

65. Կազմի´ր տրված գոյականների հոգնակին: Փոր­ձի´ր բացատրել, թե ո՞ր բառերին է  -եր  վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ.

Ա.  Ծառեր, ձայներ, հոտեր, քարեր, կովեր,  արջեր,  փնջեր, լուրեր, բառեր, բեղեր, հայեր, հայրեր, ցեղեր, սրտեր, գրեր, ձյուներ, սյուներ, պատեր, հույներ, ձվեր, սրեր, քթեր, քույրեր, մայրեր, ձեոքեր, ոտքեր, տատեր, պապեր:

Բ. Եղբայրներ, աթոռներ, պապիկներ, տատիկներ, գրպաններ, թութակներ, եղնիկներ, ոչխարներ, սեղաններ, թռչուններ, մեքենաներ, բարեկամներ, աշակերտներ, մատյաններ, հեռախոսներ, ծաղկավաճառներ, պանրագործարաններ:

66. Բաոակապակցություններ  կազմի´ր՝ հարցում արտահայտող  բառի փոխարեն տրված գոյականները գրելով:

Ծանոթանալ ո՞ւմ հետ, ինչի՞ն:

Մրցակից, կարծիք, տեսակետ, գիրք, մեքենա, աղջիկ, տղա, զբոսաշրջիկ:

Ծանոթանալ-մրցակցի հետ,աղջկա հետ,տղայի հետ,զբոսաշրջիկի հետ ,
Ծանոթանալ-տեսակետին,կարծիքին,գրքին,մեքենային