Բնակչության վերարտադրությունը

1․ Բնակչության վերարտադրության վրա ի՞նչ գործոններ են ազդում։
Բնակչության բնական վերարտադրության (շարժի) ցուցանիշներն են՝ ծնելիությունը, մահացությունը եւ դրանց տարբերությունը` բնական աճը:

2․ Զարgացած և զարգացող երկրներում ի՞նչ ժողովրդագրական քաղաքականություն են իրականացնում։
Պետությունը խրախուսում է բազմազավակությունը, նշանակում է նպաստներ, տալիս է տարբեր արտոնություններ։ Բնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպի երկրների մեծ մասը վերջին տասնամյակներին սկսել է իրականացնել բնակչության բնական աճի կրճատմանն ուղղված ժողովրդագրական քաղաքականություն։ Առավել մեծ ջանքեր են գործադրել բնակչության թվով աշխարհի երկու ամենախոշոր երկրները՝ Չինաստանը եւ Հնդկաստանը։ Չինաստանի ժողովրդագրական քաղաքականության հիմնական կարգախոսն է` «Մեկ ընտանիք, մեկ երեխա»: Այդ քաղաքականության իրականացումն արդեն տվել է մեծ արդյունք: Վերջին քառասուն տարում Չինաստանի բնակչության բնական աճի ցուցանիշը 2,8 %-ից նվազել է մինչեւ 0,4 %, այսինքն` յոթ անգամ: Սակայն Հնդկաստանում դեռեւս բնական աճը (1,5 %) բարձր է աշխարհի բնակչության միջին բնական աճից:

3․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 15 պետություններ, որոնք պատկանում են վերարտադրության առաջին տիպին։

4․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 15 պետություն, որոնք պատկանում են վերարտադրության երկրորդ տիպին։

5․ Նշված երկրները դասավորել ըստ վերարտադրության առաջին և երկրորդ տիպի․

Կանադա, Բրազիլիա, Նիգերիա, Սուդան, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Սինգապուր, Չիլի, Ավստրիա, Չինաստան, Մեծ Բրիտանիա, Մեքսիկա, Արգենտինա, Հունաստան, Իտալիա, Լյուքսենբուրգ, Ղազախստան, Նորվեգիա, Գերմանիա, Հնդկաստան, Չադ, Պակիստան, Մոնղոլիա, Բելառուս, Բոլիվիա, Ավստրալիա։

I – տիպ – Կանադա ,Ֆրանսիա,Իսպանիա,Ավստրիա,Մեծ Բրիտանիա,Մեքսիկա, Հունաստան,Իտալիա,Լյուքսեմբուրգ,Լորվեգիա,Գերմանիա,Բելառուս

II – տիպ – Բրազիլիա,Նիգերիա,Սուդան,Սինգապուր,Չիլի,Չինաստան,Արգենտինա,Ղազախստան, Հնդկաստան,Չադ,Պակիստան,Մոնղոլիա,Ավստրալիա

Միանդամի հասկացությունը

1) Միանդա՞մ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունները.

ա) a                բ) a+b                  գ) ba            դ) b2c

ե) aba+b            զ) axb                 է) 34xy          ը) 0

թ)   –1,26        ժ) (a-b)3         ի) p4xy           լ)  7a-3

2) Պարզերեք միանդամի գրությունը.

ա) 0ab=0

բ) xy0z=0

գ) 1kpx=kpx

դ) ab1m=abm

ե) a5b(-3)c(-8)=a120bc

զ) 6x12y(-13)z=-936xyz

3) Ի՞նչ արժեք է ստանում 3x + 2y գումարը փոփոխականների հետևյալ արժեքների դեպքում.

x = 1.2, y = 1.5:
3*1.2+2*1.5=6.6

4) Գտեք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա 6.2%-ը հավասար է 9.3-ի:
9.3*100:6.2=150

5) Գրեք բոլոր այն միանդամները, որոնք ստացվում են տրված միանդամում արտադրիչների տեղերը փոխելիս.

ա) 3ab=ba3=a3b=b3a=ab3

բ) d(-2)3c=d(-6)c=c(-6)d=(-6)cd=(-6)dc

գ) x7yz=zy7x=x7zy=yz7x=zxy7=7xyz=7xzy=7yxz=7yzx=7zxy=7zyx=zyx7

դ) a4=4a

ե) ab3=3ab=ba3=a3b=b3a

զ) 2ak5=10ak=10ka=a10k=ak10=ka10=k10a

6) Պարզեցրեք միանդամի գրությունը.

ա) -2ab(-3)c=6abc

բ) 12d(-45)a=-540da

գ) bx(-12)34=-408bx

դ) xy1=xy

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի 

տարբերությունը։
9001

8) Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։
125000

9) Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը։
34,51,68,85

10) Ուղղանկյան երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից, իսկ մակերեսը 50 է ։ Գտի՛ր ուղղանկյան պարագիծը։
30

11) Գտե՛ք ամենափոքր բնական թիվը, որն ունի ճիշտ 5 հատ բաժանարար (օրինակ՝ 12 թիվն ունի 6 հատ բաժանարար՝ 1, 2, 3, 4, 6 և 12):