Երկրաչափություն։ Առաջին բաժնի ամփոփում

1) OE Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք <AOB-ն, եթե <AOE=560, <EOB=123034’։
123+56=179034′

2) Ուղղանկյունաձև այգու հողամասի երկարությունը  5մ է, իսկ լայնությունը`  6մ: Գտեք այդ հողամասի պարագիծը:
5+6=11*2=22

3.ABC=DBE
ABD=CBE
4.ABM=CBN
5.110/2=55

6) Ուղղանկյունաձև այգու հողամասի երկարությունը  6մ է, իսկ լայնությունը`  7մ: Գտեք այդ հողամասի պարագիծը:
6+7=13*2=26

7)  OE Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք <AOB-ն, եթե <AOE=560, <EOB=1203’
6803′

8) Քառակուսաձև այգու հողամասի երկարությունը  6մ է: Գտեք այդ հողամասի պարագիծը:
6*4=24

9)  OE Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք <AOB-ն, եթե <AOE=210, <EOB=123031’
123031+210=144031′

10)  OE Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք <AOB-ն, եթե <AOE=500, <EOB=12034’
50+12034=62034′

Ուղղահայաց ուղիղներ

Առաջադրանքներ

1) Գտեք կից անկյունների կիսորդներով կազմած անկյունը
180:2=90 º

2) K, L, M երեք կետերը գտնվում են մի ուղղի վրա: KL=6սմ, LM=10սմ: Որքան կարող է լինել KM հեռավորությունը: Կատարեք գծագիր յուրաքանչյուր հնարավոր դեպքի համար:
6+10=16
10+6=16

3) Գտեք կից անկյունները, եթե նրանց տարբերությունը 350 է:

4)a ուղիղը A անկյան կողմերը հատում է P և Q կետերում: Կարո՞ղ են, արդյոք, երկու՝ AP և AQ ուղիղներն էլ լինել a ուղղին ուղղահայաց:

ոչ

5) Նկարում <AOB=500, <FOE=700: Գտեք AOC, BOD, COE և COD անկյունները:

<AOB+<BOC=<AOC
<FOE=<BOC=700
50+70=1200
<AOC=1200
180-120=600
<COD=600
70+60=1300
<BOD=1300
<AOB=<DOE=500
60+50=1100
<COE=110

6)Ըստ նկարի՝ գտեք 1, 2, 3, 4 անկյունները, եթե՝

ա) <2+<4=2200,

բ) 3(<1+<3)=<2+<4,

գ) <2-<1=300:

ա) 220:2=1100
180-110=700
բ)

7)O կետից տարված են OA, OB և OC ճառագայթները, ընդ որում՝ OB⊥OA:AOB և BOC անկյունների կիսորդներով կազմված անկյունը 750 է: Գտեք BOC և AOC անկյունները: