Միանդամի արտադրյալը, բնական ցուցիչով աստիճան

**Կարդացե՞լ ես դասը։ Հարցեր տեսական մասից

ա․ Ի՞նչ է ցույց տալիս ak -ը։ Նշի՛ր a-ի և k-ի նշանակությունը։
a-հիմք և k-աստիճանացույց
բ․ Ինչի՞ է հավասար a-ի առաջին աստիճանը։
ա
գ․ Արտադրյալի տեսքով ներկայացրու a³-ը։
a2*a=a³
դ․ Բեր երկու հակադիր միանդամների օրինակ։
5abc -5abc

1) Պարզեցրեք միանդամի գրառումը՝ օգտագործելով աստիճանը.

ա) aba=a2b       բ) kpppkp=k2p4     գ) 3abab=3a2b2    դ) 7xxyyyyx=7x3y4

ե) ababa=a3b2   զ) 3a2a3a=18a3     է) a3a4=a7      ը) a2a3a5=a10

2)   Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը.

a)44p4k3 b)120x6y4 g)(-18)a3b d)36b3c2

3)  Բարձացրեք աստիճան.

a)a4 b)b9 d)8b3 e)16c4 z)25a2b2

4) Գրառեք՝

ա) a-ի խորանարդի և b-ի քառակուսու արտադրյալը:a3 b2

բ) a-ի քառակուսու և b-ի կրկնապատկի արտադրյալը:a2*b4

գ) a-ի խորանարդի և b-ի քառակուսու եռապատիկի արտադրյալը:a3b6

դ) a-ի քառակուսու կրկնապատիկի և a-ի խորանարդի արտադրյալը:a4a3

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

5) Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը.

a)(-25)c4k3 b)42k3p8 g)(-56)p4x7 d)(-250)x6y4

6) Բարձացրեք աստիճան.

a)343a3b6 b)81b4c2 g)1/9a4 d)27/64a6

7) Տրված միանդամը ներկայացրեք մեկ այլ միանդամի քառակուսու տեսքով.

a) (5a)2 b) (7b)2 g)(4c2)2
d)(9e³)2 e)(8k4)2 z)(1/7p4)2
e)(3/2a5x6)2 y)(5/3b6y5)2

8) Բալից խյուս պատրաստելիս 18/100 -ը թափոն է դառնում: Որքա՞ն բալ պետք է վերցնել 17.22 տոննա խյուս ստանալու համար: