Հայոց այբուբենի տառերի թվային արժեքը

Հայոց այբուբենի տառերի թվային արժեքը տե՛ս այստեղ: 
1. Տրված թվերը գրի՛ր այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 624, 331, 1989, 6500: Տառերի թվային արժեքով գրի՛ր նաև քո ծննդյան թիվը:
624- ՈԻԴ
331-ՅԼԱ
1989-ՌՋՁԹ
6500-ՑՇ

2009-ՍԹ

2. Գրի՛ր քանակական թվականի երկու օրինակ:
1900,2700
3. Գրի՛ր կոտորակային թվականի երկու օրինակ:
մեկ երկուերորդ,վեց տասերորդ, մեկ երրորդ:
4. Գրի՛ր բաշխական թվականի երկու օրինակ:
երկուական,տասական:
5. Գրի՛ր դասական թվականի երկու օրինակ:
մեկ,չորս
6. Տրված թվականները գրի՛ր տառերով  և հայկական այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 1967, 5006, 305, 441, 67, 53:

1967- ՌՋԿԷ – հազար իննը հարյուր վաթսունյոթ
5006-ՐԶ – հինգ հազար վեց
305-ՅԵ – երեք հարյուր հինգ
441-ՆԽԱ- չորս հարյուր քառասունմեկ
67-ԿԷ-վաթսունյոթ
53-ԾԳ-հիսուներեք
7. Ճշտի՛ր գրությունը՝ Վարդանը գնեց տասներկու մատիտ : Հազար մարդ այդ օրը լսեց պատմությունը: Երկու սուրհանդակները ամրոց մտան նույն ժամին:

Դաս 13

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

ա/S=ab=3 3/7*4 2/3=24/7*14/3=16 մ2
բ/4 4/5 * 5 5/6=24/5*35*6=28 մ2
գ/1 7/9 * 2 3/16=16/9 *35/16=35/9 մ2
դ/2 3/4*6 1/2=11/4*13/2=143/8 մ2

2) Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։
S=1/36 մ2
1/6*1/6=1/36 մ2

3) Խորանարդը, որի ծավալը 1 մ3 է, բաժանված է 729 հավասար

խորանարդիկների։ Ինչքա՞ն է դրանցից յուրաքանչյուրի կողի

երկարությունը։
V=1/729 մ3
1/9*1/9*1/9=1/729

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

313սմ, 414սմ, 515սմ։ Գտե՛ք նաև նրա նիստերի մակերեսները և

որոշե՛ք, թե նրանցից որի մակերեսն է ամենափոքրը։
S=a*b*c
313*414*515=66 734 730 մ3

Լրացուցիչ(տանը)

5) Երկու ուղղանկյունների երկարություններն իրար հավասար են։

Մեկի լայնությունը 212սմ է, մյուսինը՝ 334սմ։ Երկրորդ ուղղանկյան

մակերեսը 6 սմ2-ով մեծ է առաջինի մակերեսից։ Գտե՛ք ուղղանկյունների երկարությունները։

6) Ուղղանկյունը, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 30 հավասար

ուղղանկյունների, որոնց լայնությունը 2 սմ է։ Ինչքա՞ն է այդպիսի

ուղղանկյան երկարությունը։
S=1/30
1/60*2=1/30

7) Սենյակի ծավալը 4014մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

8) Ուղղանկյունանիստի ծավալը 60 սմ3 է, լայնությունը՝ 212սմ,

բարձրությունը՝ 313սմ։ Այդ ուղղանկյունանիստի բարձրությունը

փոքրացրել են 2 սմ-ով։ Ինչքա՞ն է ստացված ուղղանկյունանիստի

ծավալը։

Մայրենի

Պատմվածքից դուրս գրի’ր երեքական
պատմողական,
Ես ընդամենը մի շալվար ունեի, իմ քեռու շալվարը, որը հնաձև էր ու կարկատանների մեջ կորած: 
Այդ շալվարը չափազանց լայն էր գոտկատեղում և չափազանց նեղ՝ ներքևում: Մանկությանս տարիներին ես երբեք էլ լավ հագնվող չեմ համարվել:

բացականչական,

հրամայական,

հարցական նախադասություններ։
Կարող են արդյոք այդ մարդուն բանտ նետել: Եթե այո, ապա ինչ ժամկետով: 
 Եվ ինչի՞ համար: Ի՞նչ կարգի հանցանք պիտի համարվի արդյոք եղբայրակիցների առջև առանց շալվար հայտնվել: