Կրկնենք անցածը

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք 2ab տառային արտահայտության թվային արժեքը, եթե՝

2*(-1 1/5)*2 2/3=2*(-6/5)*8/3=-32/5
2*7/15*(-5/14)=-1/3
2*(-4/5)*(-1 2/3)=8/3
2*4 1/2 *(-7/9)=-7

2) Արկղում կա 5 սպիտակ, 3 կարմիր և 2 կանաչ գնդիկ։ Արկղից,

առանց նայելու, հանում են մի գնդիկ։ Ինչի՞ է հավասար կանաչ

գնդիկ հանելու հավանականությունը։9

3) Ունենք 72 կգ պղնձի և 8 կգ արծաթի համաձուլվածք։ Քանի՞ տոկոս

է արծաթը այդ համաձուլվածքում։
100*8/80=10%

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ո՞ր թիվը պետք է գումարել՝

47/5-(-5)=72/5
-3-(-17)=-14
8 3/11-1=80/11
-20-6 1/2==-53/2

5) Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։20%

6) Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում

դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քա նակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։
100:4=25
25*3=75+25=100
25%

7) Երբ ավտոմեքենան անցավ երկու քաղաքների հեռավորության

27մասը, նրան մինչև ճանապարհի կեսը մնացել էր անցնելու 27 կմ։

Ինչքա՞ն է երկու քաղաքների հեռավորությունը։108կմ

Lesson 2

b) 2.He’s having a shower.
3.He is playing footboll with his friends.
4.I am having my lunch.
5.I am buying my sister a book.
c)
2.Are they eating ice creams? No ,they are drinking milkshakes.
3.Is she reading a book? No ,she isn’t .She is listenning to a CD.
4.Is your father working today?No, he’s having a day of.

Вопросы по сказке Пушкина о рыбаке и рыбке

1. В каком году Пушкин написал сказку?
2 октября 1833 года

2. Где Пушкин написал сказку?

3. Произведение каких авторов Пушкин взял за основу для своей сказки?
братьев Гримм «О рыбаке и его жене>
народную сказка «Жадная старуха«

4. У какого крупного природного объекта жил старик?
у Синего моря

5. В каком жилище жил старик?
в хищине

6. Что закидывал старик в море?
невод

7. Сколько лет рыбачил рыбак?
33

8. Какого цвета рыбка?
золотого

9. С кем жил старик в землянке?
с старухой

10. Чем занималась старуха в сказке пока была бедная?
пряла свою пряжу

11. Сколько раз старик закидывал в море невод?

3
12. Что предлагала рыбка в обмен на спасение?
за откуп

13. Что попросила старуха от рыбки в первый раз?
корыто

14. Что становится более мрачным на протяжении всей сказки?
море

15. Что было на шее у старухи когда она стала дворянкой?
Жемчуги

16. Куда старуха послала мужа когда стала дворянкой?
в конюшню

17. Чем угрожала стража царицы старику?
Топорами

18. Где хотела жить жена рыбака в своем последнем желании?
в Окияне-море

19. Чем плеснула рыбка по воде при последней встрече с стариком?
хвостом

20. С каким корытом осталась старуха в конце сказки?
с разбитым

Գործնական աշխատանք

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք-գիրկ, տանկ-տանձ, սանր-մանր,  մարագ-կարագ, նոր-հոր, բարդ-դարդ
2.Փակագծերում նշված բառերից ընտրի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Գառնուկը հուսահատությունից (մայում, բառաչում էր):
Մի կատաղի քամի (ճռնչաց, շառաչեց) այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Ծանր ու հին փայտյա դուռը (անընդհատ ճռնչում, շառաչում էր):
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների (եռուն, եռանդուն) շրջան:
Այդ (եռանդուն, եռուն) ծերուկը զարմացնում էր բոլորին:
Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Արքայական (նժույգները, ձիերը)  սպասում են իրենց հեծյալներին:
Քո պատմած դեպքը սովորական (հնարք, հնարանք) է, այլ, ոչ թե իրականություն:
Տղան տարբեր (հնարք, հնարանք) է գործածում աղջկա սիրտը շահելու համար:
3.Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել –Իրար հաճելի վարմունք ունենալ,
Հազար մաղով անցկացրած – անամոթ
Հիվանդի համար ջուր բերող – դանդաղաշարժ
Գլխին կրակ թափել – բարկանալ ինչ որ մեկի վրա
Կանաչ-կարմիրը կապել – ամուսնացնել
Կոպեկի համար մեռած – չտես
Ուրիշի բնում ձու ածել – ուրիշի հաշվին ապրել
Ոտքի կոխան դարձնել – տրորել
Փուշը մատից հանել – օգնել
Գրքի մի երեսը կարդալ — հարցին մի կողմանի վերաբերվել
4.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները:
Վարձու, կարգազանց,    բարօրություն, անջրդի,  տախտակ, բացօթյա, անդորրություն,  դարբին, սիգապանձ,  սանդուղք, վարդապետ, խորդուբորդ,  կմախք,  կծկտուր,  ճեպընթաց, դժխոյական, ելևէջ, կեսօր, թախծոտ, օրիորդ, անբախտ, հարթավայր,

5.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
Այգաբաց-արշալույս,  ամանոր- նավասարդ , արփի- արեգակ , իղձ-երազանք,  արգասիք-արդյունք ,  թախիծ – տխրություն:

6. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկ-սաղարթախիտ, ստոր-վեհանձն, երանգավառ-դժգույն, համր-խոսուն, չոր-տամուկ,  , խորդուբորդ-ողորկ:

7.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:
Ամռանը      նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ   փռված   պարտեզում,      որտեղ      անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարից    և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի   էին դառնում   գյուղի  երդիկներն   ու այգիները,  տներից   ելնող   ծխի  սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր   սլացող    հոգին   չէր  երկնչում  ոչ մի     խոչընդոտ   ,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց    սյուներին  նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ   բարձունքներին   :

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Դաս 9, 5. Մեծությունների չափումը տրված ճշգրտությամբ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հատվածի երկարությունը չափում են միլիմետրերով։ Ի՞նչ

ճշգրտությամբ է չափվում հատվածի երկարությունը։
1 մմ ճշգրտությամբ

2) Համարվում է, որ ճեպընթաց գնացքը ըստ չվացուցակի է հասնում

ժամանման վայրը, եթե ժամանման սխալը չի գերազանցում

3 րոպեն։ Ըստ չվացուցակի՝ գնացքը պիտի տեղ հասներ ժ. 17.58-ին։ Իրականում գնացքը տեղ է հասել 18-ն անց 2 րոպեին։ Ուշացե՞լ է արդյոք գնացքը։
Ուշացել է մեկ րոպեով:

3) Հատվածի երկարության մոտավոր արժեքը 1 սմ ճշգրտությամբ

պակասորդով հաշվելիս չափման սխալը 5 մմ է: Որքա՞ն կլինի

չափման սխալը երկարությունը հավելուրդով հաշվելիս:
5 մմ

4) Ժամանակի մոտավոր արժեքը պակասորդով հաշվելիս չափման

սխալը 43 վ է, հավելուրդով հաշվելիս` 17 վ: Ի՞նչ ճշգրտությամբ է

չափվել ժամանակը:
Րոպեով

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ուղղանկյան չափումները կատարել են 1 մմ ճշգրտությամբ։

Այնուհետև որոշել են նրա պարագիծը։ Ի՞նչ ճշգրտությամբ

պատասխան են ստացել։
մմ-ով

6) Մի երկրում բարձրացատկի ռեկորդը կազմում է 2 մ 28 սմ։

Ռեկորդները գրանցվում են 1 սմ ճշգրտությամբ։ Մրցումների ժամանակ մարզիկը ցատկել է 2 մ 28 սմ 4 մմ։ Գրանցվե՞լ է արդյոք երկրի նոր ռեկորդ։
Ոչ

7) Մարմնի զանգվածի մոտավոր արժեքը 1 կգ ճշգրտությամբ

հավելուրդով հաշվելիս չափման սխալը 350 գ է: Որքա՞ն կլինի

պակասորդով հաշվելու չափման սխալը:
1000-350=650 գ

8) Ցանկապատի երկարության մոտավոր արժեքը 1 մ ճշգրտությամբ

պակասորդով հաշվելիս չափման սխալը 35 սմ է: Գտե՛ք պակասորդով հաշվելու չափման սխալի և հավելուրդով հաշվելու չափման սխալի տարբերության բացարձակ արժեքը:


100-35=65

Մայրենի

Վարժություններ
Վարժություն 1։ Գրե՛լ երեք այնպիսի ձայնարկություն, որոնցով հնարավոր
լինի կազմել այլ խոսքի մասեր։
Ճռռ-ճռռալ, բզզ-բզզալ,շրխկ-շրխկալ
Վարժություն 2։ Գտնե՛լ ձայնարկությունները (առոգանության նշանները
դրված չեն) և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
Վայ, խշշալ, ձայն տալ, ծուղրուղու, հեյ, հարայ կանչել, ճռռոց, օֆ, քչքչոց,
ծիվ-ծիվ, բզզոց, ախ, վաշ-վիշ, ճռվողյուն, ուխայ, թրըխկ, շրխկոց։

վայ,հեյ,օֆ,ծիվ-ծիվ,ախ,վաշ-վիշ,ուխայ,թրըխկ,
խշշալ,ձայն տալ,հարայ կանչել,
ծուղրուղու ,ճռռոց, քչքչոց , բզզոց , ճռվողյուն

Կրկնենք անցածը

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ռացիոնալ թվերը ներկայացնելով ամբողջ թվերի հարաբերության

տեսքով՝ կատարե՛ք գումարում.

2) Եթե տրված դրական թվից հանվում է նրա հակադիր թիվը, ապա

պատասխանը քանի՞ անգամ մեծ կլինի տրված թվից։0

3) Երեք օրում խանութում վաճառվել է թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին

օրերին վաճառված գնդակների քանակները հարաբերում են իրար այնպես, ինչպես 3 ։ 2 ։ 4, այսինքն՝ առաջին օրը վաճառել են բոլոր գնդակների երեք մասը, երկրորդ օրը՝ երկու մասը, իսկ երրորդ օրը՝ չորս մասը։ Քանի՞ գնդակ է վաճառվել խանութում ամեն մի օրը։
առաջին օր-15
երկրորդ օր-10
երրորդ օր-20

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ռացիոնալ թվերը ներկայացնելով ամբողջ թվերի հարաբերության

տեսքով՝ կատարե՛ք բազմապատկում.

5) Ամենափոքր երկնիշ ամբողջ թվից հանե՛ք ամենամեծ եռանիշ

ամբողջ թիվը։989

6) Ծերունուն հարցրին. «Ո՞ւմ դիմանկարն է փակցված պատին»։

Նա ասաց. «Դիմանկարում պատկերվածի հայրը այն մարդու

որդին է, որը Ձեզ պատասխանում է»։ Ո՞վ է պատկերված նկարում։

Տրամաբանությունը զարգացնող խնդիրներ

• Պարկում կա 3 կարմիր և 3 սև գնդակ: Առնվազը քանի՞ գնդակ պետք է
հանենք պարկից, որպեսզի ունենանք տարբեր գույնի գնդակներ:
ձ
• Տատիկն իր բոլոր թոռնիկների համար գուլպաներ գործեց: Յուրաքանչյուր գուլպայի վրա նա գրեց մեկ տառ: Քանի՞ թոռնիկ ունի տատիկը, եթե նա գրեց ընդամենը 16 տառ:
8
• Լճում աճում են թրաշուշաններ: Հայտնի է, որ մեկ օր անցնելուց հետո
շուշանների թիվը կրկնապատկվում է, և արդեն 40-րդ օրվա վերջում
լճակն ամբողջովին ծածկված էր շուշաններով: Ասեք, թե ո՞ր օրվա
վերջում էր, որ լճակի ուղիղ կեսն էր ծածկված շուշաններով:
39
• Ես խմեցի բաժակով լիքը լցված սուրճի կեսը և այն լրացրի կաթով: Հետո
խմեցի ստացված խառնորդի 1/3 մասը և փոխարենը կաթ լցրեցի:
Այնուհետև ես խմեցի բաժակի պարունակության 1/6
մասը և փոխարենը լցրեցի կաթ: Վերջապես, ես խմեցի ամբողջ բաժակը: Ի՞նչը ես շատ
խմեցի ՝ սու՞րճ, թե՞ կաթ:

• ՈՒնենք մետաղադրամներով 100 կույտ, յուրաքանչյուրում 100 մետաղադրամ: Կույտերից մեկում եղած մետաղադրամները կեղծ են, որոնք մեկ
գրամով թեթև են իսկական մետաղադրամներից: Իսկական մետաղադրամը կշռում է 10 գրամ: Էլեկտրոնային մեծ կշեռքի մեկ կշռումով ինչպե՞ս
հայտնաբերել կեղծ մետաղադրամով կույտը:
Իսկական մետաղադրամը դրել են աչ կողմում իսկ կեղծը ձախ այդմես կշեռքքի օննությամ կհասկանանք :

• Մի տարի հունվարի երեք կիրակի զույգ ամսաթվով օրեր էին: Շաբաթվա
ինչ օր էր հունվարի 27-ը:

• Ինչպե՞ս կարող են 3 մարդ 3 ժամում անցնել 60 կմ մի մեքենայով, եթե
մեքենայում տեղավորվում են միայն երկու մարդ, նրա արագությունը 50
կմ/ժ է, իսկ հետիոտների արագությունը 5 կմ/ժ:

• Գիտնականին աշխատության էջերը համարակալելու համար անհրաժեշտ եղավ 3389 թվանշան: Քանի՞ էջ կար այդ աշխատության մեջ:


Մահմեդականություն

Մահմեդականության հիմնադիրն արաբ Մահմեդ (Մուհամմեդ, մոտ 570 թ., Մեքքա – 632 թ., Մեդինա) քարոզիչն է: Մահմեդականները Մահմեդին համարում են մեծ մարգարե, ալլահի դեսպան: Մահմեդը, ուսումնասիրելով հուդայական և քրիստոնեական ուսմունքները, ստեղծել է իր՝ մահմեդական վարդապետությունը: Մահմեդականությունը՝ որպես միաստվածության կրոն, կարողացել է միավորել տարանջատ արաբական ցեղերը և ստեղծել մահմեդական համայնք, որը միաժամանակ և՜ քաղաքական կազմակերպություն էր, և՜ կրոնական միավորում: Նրա հիմնական սկզբունքները շարադրված են Ղուրանում՝ մահմեդականության սուրբ գրքում:Մահմեդականությունն իր գաղափարախոսության, բարոյախոսության, ծիսակատարության ու առասպելաբանության բազմաթիվ առանձնահատկություններով մոտ է քրիստոնեությանը և հատկապես հուդայականությանը: Մահմեդականությունը բաղկացած է իմանից (հավատ մահմեդականության ճշմարտացիության հանդեպ) և դինից (կրոնական ծեսերի, բարոյականության, ավանդույթների հանրագումար): Իմանի էությունը միաստվածության գաղափարն է: Մահմեդականությունը միայն Մուհամմեդին է համարում Աստծու առաքյալը: Մահմեդականները հավատում են հոգու անմահությանն ու հանդերձյալ կյանքին: Ըստ մահմեդականության՝ միայն իսկական մահմեդականը կարող է ակնկալել դրախտային թագավորություն, իսկ ոչ մահմեդականը դատապարտված է դժոխային տանջանքների: Մահմեդականությունն ունի ընդարձակ ծիսական համակարգ, որտեղ մեծ նշանակություն է տրվում սովորույթներին, ավանդույթներին և տոներին: Դինի առանցքը «հավատի սյուներն» են՝ հավատի դավանում, ամենօրյա հնգակի աղոթք (նամազ), պարտադիր բարեգործություն, ուխտագնացություն սրբազան քաղաք Մեքքա (գոնե մեկ անգամ), ծոմապահություն: Մահմեդականը պարտավոր է մասնակցել ջիհադին՝ հանուն հավատի պատերազմին, որին բնորոշ է ոչ միայն այլ երկրների զավթումը, այլև այլադավանների («անհավատներ») բռնի մահմեդականացումը: Բացի ուղղափառ մահմեդականությունից՝ սուննիզմից, առաջացել է նաև շիիզմը՝ որպես հակադիր հոսանք: 

Մայրենի 20.04.2021

  1. Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  2. Գրի՛ր պարգև-Ընծա, արշալույս-լուսաբաց,նվաստացնել-ստորացնել, երկչոտ-վախկոտ, խոնավ-թաց, ծածուկ-թաքուն, տառապել-տաճվել բառերի հոմանիշները:
  3. Գտի՛ր հոր զղջումն արտահայտող տողերը, գրի՛ր կարծիքդ:
    Սակայն վաղը ես իսկական հայր կլինեմ: Ես կդառնամ քո ընկերը, կտառապեմ, երբ դու տառապես և կծիծաղեմ, երբ դու ծիծաղես: Ես կկծեմ լեզուս, երբ նրանից պատրաստ կլինի դուրս թռչելու որևէ գրգռված բառ: