Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

1. Գումարի և տարբերության քառակուսին

1. (a+b)2=a2+2ab+b2  կամ   a2+2ab+b2=(a+b)2

2. (a-b)2=a2-2ab+b2  կամ   a2-2ab+b2=(a-b)2

Առաջադրանքներ

1) Բարձրացրեք քառակուսի.

1. (m+x)2=m2+2mx+x2

2. (4-y)2=16-8y+y2

3. (2x+7)2=4x2+28x+49

4. (z3 +t)2=z6+2z3t+t2

5. (4x-9y)2=16x2-72xy+81y2

6. (a7-3b4)2=a14-6a7b4+9b8

2)  Հաշվեք՝ կիրառելով գումարի քառակուսու բանաձևը.

Oրինակ՝

512=(50+1)2=502+2501+12=2601:

ա) 512 =2601      գ) 392=(30+9)2=900+540+81=1521

բ) 1082=(100+8)2=10000+1600+64=11664      դ) 722=(70+2)2=4900+280+4=5184

Լրացուցիչ առաջադրանք

3) Բարձրացրեք քառակուսի.

1.  (a3+b2)2=a6+2a3b2+b4

2. (b+ab3)2=b2+2ab3+a2b6

3. (y+12)2=y2+24y+144

4. (x5-y8)2=x10-2x5y8+y16

5. (0,1a+4b)2=0.01a2+8.1ab+16y2

6. (a2b-9)2=a4b2-18a2b+81

7. (17k+5p)2=289k2+170kp+25p2

8. (b4x-b)2=b8x2-2b5x+b2

2. Քառակուսիների տարբերությունը

       3. a2-b2=(a-b)(a+b)կամ (a-b)(a+b)=a2-b2

Բանաձևը հաճախ օգտագործում են հաշվարկների պարզեցման համար

4139=(40+1)(40-1)=40212=1600-1=1599:

Առաջադրանքներ

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) (a+n)(a-n)=a2-n2

բ) (12-x)(x+12)=144-x2

գ) (7+n2)(n2-7)=n4-49

դ) (bc-3b)(bc+3b)=b2c2-9b2

ե) (3y-8z)(3y+8z)=9y2-64z2

զ) (m3+11n5)(11n5-m3)=121n10-m6

2) Հաշվեք՝ օգտագործելով քառակուսիների տարբերության բանաձևը.

ա) 71*69=(70-1)(70+1)=4899;   բ) 698*702=(700-2)(700+2)=489 996

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների

ա) m2-n2=(m-n)(m+n)

բ) x2-16=(x-4)(x+4)

գ) (3y)2-1=(3y-1)(3y+1)

դ) n4-64=(n2-8)(n2+8)

ե) 9-(2m)2=(3-2m)(3+2m)

զ) a8-25c2=(a4-5c)(a4-5c)

4. Խորանարդների գումարը և տարբերությունը

4. (a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3
5. a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

a2-ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի տարբերության թերի քառակուսի, իսկ a2+ab+b2բազմանդամը՝ գումարի թերի քառակուսի:

Առաջադրանքներ

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք 3 ցուցիչով աստիճանի տեսքով.

ա) 125=53(oրինակ)

բ) 64=82

գ) 27=33

դ) 8y9=(2y)3

ե) x6y36=(xy6)6

զ) 1/8c3=(1/2c)3

2) Արտահայտությունը ներկայացրեք խորանարդների գումարի կամ տարբերության տեսքով`

ա) x3+8=(x+2)(x2-2x+4)

բ)64-a3=(4-a)(16+4+a2)

գ) 1+m12=(1+m4)(1+m4+m8)

դ) a9-27b3=(a3-3b)(a6+3a3b+9b)

ե) 27p6+q15=(3p2+q5)(9p4-3p2q5+q10)

զ) x18-8y21=(x6-2y7)(x12+2x6y7+4y14)

ա) m3-n3=(m-n)(m2+mn+n2)

բ) p6-q6=(p2-q2)(p4+p2q2+q4)

գ) b3+8=(b+2)(b2-2b+4)

դ) c6-125d3=(c2-5d)(c4+5dc2+25d2)

ե) 8p6+8=(2p2+2)(4p4-4p2+4)

զ) 64y3-1=(4y-1)(16y2+4y+1)

5. Գումարի և տարբերության խորանարդը

      (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

     (a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3

Առաջադրանքներ

1) Արտահայտությունը գրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

բ) (a-4)3=a3-12a2+48a-64

գ) (3a+1)3=27a3+27a2+9a+1

դ)(2a-3b)3=8a3-36a2b+54ab2-27b3

ե) (x-3z)3=x3-9x2z+27xz2-27z3

զ) (2b+5)3=8b3+60b2+150b+125

6. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառությունը

Տեսական նյութ

1. (a+b)2=a2+2ab+b2

2. (a-b)2=a2-2ab+b2

3. a2-b2=(a-b)(a+b)

4. a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)

5. a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

6. (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

7. (a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3

բանաձևերն անվանում են կրճատ բազմապատկման բանաձևեր: Այս բոլոր հավասարությունները նույնություններ են: Նրանք մնում են ճիշտ, եթե նրանցում a-ի և b-ի փոխարեն տեղադրենք ամբողջ արտահայտություններ: Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը հաճախ կիրառում են արտահայտությունների պարզեցման համար:

Առաջադրանքներ

1) Պարզեցրեք արտահայտությունը.

ա) (a+1)2-2(a+1)+1=a2

բ) (m-n)2+2n(m-n)+n2=m2+2n2+n2

գ) (p-q)2-2(p2-q2)+(p+q)2=4q2

դ) (x+2y)2+2(x2-4y2)+(2y-x)2=4x²

2) Արտահայտությունը ձևափոխեք բազմանդամի 

ա)(1+x)(1-x)(1+x²)=(1-x²)(1+x²)=1-x4

բ) (n+m)(n-m)(m²+n²)=m4-n4

գ) 4(1-a)²+3(a+1)²=4-8a+4a²+3a²+6a+3=7-2a+7a²

դ) 2(1-5x)²-2(5x+1)(1-5x)=2-20x+50x²-2+50x²=100x²-20x

3) Երեք դասարաններում կա 116 աշակերտ: Առաջին դասարանում 4 աշակերտ ավելի կա, քան երկրորդում և 3 աշակերտ պակաս՝ քան երրորդում: Քանի աշակերտ կա երրորդ դասարանում:

4) Զբոսաշրջիկը 3ժ գնացել է ոտքով և 4ժ՝ հեծանվով: Նա ընդամենը անցել է 55կմ: Նա ոտքով ի՞նչ արագությամբ էր գնում, եթե հեծանվով գնում էր 5կմ/ժ-ով արագ, քան ոտքով:
4(x+5)+3x=55
4x+20+3x=55
7x=35
x=5

5) Արտահայտությունը ձևափոխեք բազմանդամի.

ա) (x+2)(4-x2)(x-2)=8x2-x4-16

բ) (p+q)2-(p-q)2=4pq

գ) (a-b)(a-b)(a+b)(a+b)=2a2-2a2b2+2b2

դ)  3-(5-x)2+(x-5)(5+x)=-48+10x

6) Պարզեցրեք արտահայտությունը.

ա) (2a-1)3+(2a+1)(a-1)=8a3-10a2+4a

բ)(3x-4y)(3x+4y)-(3x+1)(3x-1)=1-16y2

գ) (1-a)3-(a-2)3=9-15a+9a2-2a3

դ) (5x+4y)(1-y)+12:=5x-5xy+4y-4y2+12

7) Արտադրամասի տեխնիկական վերազինումը հնարավորություն տվեց 150-ի փոխարեն մեկ օրում թողարկել 180 հաստոց: Քանի՞ տոկոսով բարձրացավ մեկ օրում թողարկվող հաստոցների թիվը:
180-150=30
30*100:150=20

8)*  Պարզեցնել a + (b – (c + (-d))) արտահայտությունը:
=a+b-c+d

Մարտի 28

Գործնական քերականության առաջադրանքների փաթեթից կատարի’ր 112-117 առաջադրանքները։

 1. Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմին-մարմիններ,
մշակույթ-մշակույթներ,
նյութ-նյութեր,
շարժում-շարժումներ
, ժամանակ-ժամանակներ
ճանապարհ-ճանապարհներ
օրացույց-օրացույցներ
դաշտ-դաշտեր

 1. Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´ր օրինաչափությունները:

Ա. Ձև-ձևեր, արտ-արտեր, հարց-հարցեր, սարք-սարքեր, զենք-զենքեր, դեզ-դեզեր, օր-օրեր:

Բ. Երկիր-երկրներ, տարի-տարիներ, գնացք-գնացքներ, նվեր-նվերներ, վայրկյան-վայրկյաններ, ուղևոր-ուղևորներ:

Գ. Թոռ-թոռներ, դուռ-դռներ, մուկ-մկներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ:

Դ.  Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգղեր, սանր-սանրեր:

117.Յուրաքանչյուր բառի  իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր  երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:

Ա.Դասագիրք-դասերի գիրք , հեռագիր-հեռվից եկող գիր, արոտավայր-դաշտ որտեղ արածում են , լրագիր-լուրերի թերթ , ծառաբուն-ծառի բուն, մրգաջուր-մրգերի ջուր, մրջնաբույն-մրջյունների բույն, ծաղկեփունջ-ծաղիկներով փունջ, միջնապատ-միջին պատ:

Բ.Վիպագիր-վեպ գրող, մեծատուն-մեծ տուն ունեցող, զինակիր-զենք կրող, ժամացույց-ժամ ցույց տվող, կողմնացույց-կողմեր ցույց տվող, երգահան-երգ ստեղծող, քարահատ-քարը հատող, պատմագիր-պատմություն գրող, քանդկագործ-քանդակի հետ գործ ունեցող:

Դասարանական գործնական աշխատանք 28.03.2022

 1. Գրի՛ր տրված բառերի ուղիղ ձևերը դրանք երկու խմբի բաժանի՛ր:

Մածունը-մածուն, հրամանի-հրաման, հրամաններ-հրաման, ալիքով-ալիք, ծովեր-ծով, ծովով-ծով, ծովում-ծով, երկրից-երկիր, գնացինք-գնաց, գնացեք-գնաց, գտեք-գտնել, գտավ-գտնվավ, կարդում-կարդալ, կարդա-կարդալ, տեսա-տեսնել, տեսեք-տեսնել, մարդիկ-մարդ, մարդկանց-մարդ, այգու-այգի, այգով-այգի:

 1. Բառրի ընդգծված մասնիկներից ո՞րն է վերջավորություն և ո՞րը վերջածանց. վերջավորություն ունեցող և ածանցավոր բառերը խմբավորի՛ր:

Փական, գառան, ձկանլեռնային, արքային, ուսում,  պայուսակում,  կարդում, հոսանք, հասանք, մատանի, սարեցի, գրեցի, սարից, հյուսք, երևանցիք, գրքեր, հասներ, երկակի, կրակի:

 1. Փակագծում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքին համապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Եֆրեմովի «Անդրոմեդի միգամածությունը» ֆանտաստիկական վեպում պատմում է մի խումբ տիեզերագնացների (տիեզերք գնալ) հեռավոր միջաստղային ճանապարհորդության (ճանապարհորդել) մասին: Նրանց աստղաթիռի արագությունը (արագ) շատ մոտ է լույսի արագությանը (արագ), և ժամանակ երկրային համեմատելով (համեմատել) շատ դանդաղ է շարժվում: Տիեզերագնացները գալակտիկայի ամենահեռավոր շրջաններին հասնելու առաջադրանք (առաջադրել) ունեն: Պիտի հասնեն այն աստղին, որի մոլորակներից (մոլորել) մեկի վրա, ըստ որոշ ենթադրության (ենթադրել) մեզ նման մարդիկ են բնակվում: Սա կլինի ամբողջ մարդկության ցնծությունը(ցնծալ), երբ նրանք վերադառնան ու այլ աշխարհի մարդկանցից ողջույն բերեն:

 1. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով:

        «Քավության նոխազ» (ի՞նչը, արտահայտել) արտահայոտությունը հին հրեաների կրոնական մի (ինչի՞ց, սովորել)սովորությունից է առաջացել: Տարին մի անգամ հրեաները երկու այծ էին բռնում, որոնցից  մեկին էին միայն զոհում: Մյուսի վրա մարդիկ (ինչպե՞ս, հերթական)հերթականությամբ դնում էին ձեռքերն ու դրանով իբր իրենց մեղքերը բարդում նրա վրա: Հետո այդ այծին (ի՞նչ, ազատ)ազատություն էին տալիս: Հիմա («ինչի՞, քավել)քավության նոխազ» անվանում են այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են վերցնում ուրիշի մեղքերը, ստիպված են լինում պատասխան տալ ուրիշ (ինչի՞, անել)արարքի համար:

 1. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի բառը չունի:

ա) վանք     բ) հարսնացու    գ) Հովհաննես                դ) կապիկ

Թումանյան

անտառ      տիեզերագնաց     Թբիլիսի                           տեր

գայլ            եղբայր                    Լուսաստղ                     սարսափ

երեխա      գիտնական            մոլորակ                         կամուրջ

թփուտ       առնետ                   «Ջութակ և սրինգ»        երեխա

Կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթին առաջադրված խնդիրներ

1. Նշված թվերից ո՞րն է զույգ:
(A) 2009
(B) 2 + 0 + 0 + 9
(C) 200 – 9
(D) 200 x 9
(E) 200 +9

2. Որտե՞ղ է գտնվում կենգուրուն:
Տե՛ս նկարում:

(A) շրջանագծի և եռանկյունու մեջ, սակայն ոչ քառակուսու մեջ
(B) եռանկյունու և քառակուսու մեջ, սակայն ոչ շրջանագծի մեջ
(C) շրջանագծի և քառակուսու մեջ, սակայն` ոչ եռանկյունու մեջ
(D) շրջանագծի մեջ, սակայն ո՛չ քառակուսու և ո՛չ էլ եռանկյունու մեջ
(Е) քառակուսու մեջ, սակայն ո՛չ շրջանագծի և ո՛չ էլ եռանկյունու մեջ

3. Քանի՞ ամբողջ թիվ կա 19,03-ի և 2,009-ի միջև:
(A) 16
(B) 17
(C) 14
(D) 15
(E) 17-ից ավելի

4. Թվանշանների նվազագույն քանակը, որը պետք է ջնջել 12323314 թվում այնպես, որ ստացվող թիվը լինի նույնը աջից ձախ կամ ձախից աջ կարդալու դեպքում, հավասար է.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

5. Կա երեք արկղ սպիտակ, կարմիր և կանաչ: Դրանցից մեկում կա շոկոլադե սալիկ, մյուսում խնձոր, իսկ երրորդը դատարկ է: Գտեք շոկոլադե սալիկը, եթե հայտնի է, որ այն կա՛մ սպիտակ, կա՛մ կարմիր արկղում է, իսկ խնձորը` ո՛չ սպիտակ, ո՛չ էլ կանաչ արկղում է:
(A) սպիտակ
(B) կարմիր
(C) կանաչ
(D) կարմիր կամ կանաչ
(E) հնարավոր չէ որոշել

6. Քանի՞ նիստ ունի նկարում պատկերված մարմինը (անցքով պրիզմա):

(A) 3
(B) 5
(C) 6
(D) 8
(E) 12

7. 120 մ լայնություն ունեցող գետի վրա կառուցել են կամուրջ: Կամրջի մեկ քառորդ
մասը գետի ձախ ափին է, մեկ քառորդն էլ` գետի աջ ափին: Որքա՞ն է կամրջի
երկարությունը:
(A) 150մ
(B) 180մ
(C) 210մ
(D) 240մ
(E) 270մ

8. Նկարում պատկերված է երեք տարբեր չափսի քառակուսի: Ամենափոքր քառակուսու կողմի երկարությունը 20սմ է: Որքա՞ն է ընդգծված բեկյալի երկարությունը:

(A) 380 սմ
(B) 400 սմ
(C) 420 սմ
(D) 440 սմ
(E) 1680 սմ

9. Սենյակում կան կատուներ և շներ: Կատուների թաթերի քանակը երկու անգամ մեծ
է շների քթերի քանակից: Այդ դեպքում, կատուների քանակը.
(A) երկու անգամ մեծ է շների քանակից
(B) հավասար է շների քանակին
(C) հավասար է շների քանակի կեսին
(D) հավասար է շների քանակի 1/4-ին
(E) չորս անգամ մեծ է շների քանակից

10. Մենք օգտագործում ենք միանման ձողիկներ թվեր կազմելու համար, ինչպես ցույց է տրված աջ կողմում: Թվի կշիռ անվանենք ձողիկների այն քանակը, որ օգտագործվել է այդ թիվը կազմելու համար: Որքա՞ն է ամենածանր երկնիշ թվի կշիռը:
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14

20․ Եղջերուի  մահը: Հովհ. Թումանյան

20․ Եղջերուի  մահը:  Հովհ.  Թումանյան

Անտառը  հառաչանքով  լիքն  էր։

Աշնան  չարագուժ  ցրտերն  ու  անգութ  որսկանները  մտել  էին  նրա  մեջ։  Իր  մահաբեր  թույնը  թափելով՝  սուլում  էր  դառնաշունչ  քամին։  Նրա  շնչից  գունատված  տերևները  դողդողում  էին,  անհասկանալի  լեզվով  ցավալի  սվսվում,  դալկանում,  դեղնում  ու  իրանց-իրանց  թափվում  և  թափվելով  տխուր  շրշում,  անզոր  հառաչում  էին։  Այստեղ  ու  այնտեղ  որոտում  էր  որսկանի  հրացանի  ձայնը,  անտառը  թնդում,  արձագանք  էր  տալիս  և  ամեն  արձագանք  տալով՝  կարծես  թե  ահագին  «վա՜յ»  էր  կանչում  իր  խոր  թավուտներից։  Ճիշտ  որ  վա՜յ…

Կորչում  էին  նրա  պայծառ  օրերը,  ընկնում  էին  նրա  դալար  զարդերը,  հալածվում  ու  կոտորվում  էին  նրա  սիրուն  երեները,  և…  հառաչում  էր  նա։  Չէ՞  որ  նա  էլ  գիտե  զգալ,  չէ՞  որ  այնտեղ  էլ  կենդանության  շունչ  կա,  ցավ  ու  կսկիծ  կա։

Ահա  վերջին  տագնապի  մեջ  է  անտառի  չքնաղ  թագուհին։  Որսկանի  ձեռքից  փախած՝  նա  վայր  է  ընկել  բրնուտում։  Գնդակատեղից  դեռ  հոսում  է  նրա  արյունը,  իր  աչքով  տեսնում  է,  զգում  է  այն  սոսկալի  փոփոխությունը,  որ  կատարվում  է  իր  մեջ,  իր  շուրջն  էլ  փոխվում  է,  ինքն  էլ  այն  չի,  ինչ  որ  առավոտն  էր…  Բայց  այս  ի՛նչ  զարհուրելի  բան  է.  ինչու  էլ  այն  չի,  ինչու  էլ  չի  կարողանում  կանգնել,  փախչել…  Օրհասական  ջանքեր  է  անում,  տանջվում  է,  տանջվում  և  ճգնում  է  պարզել,  թե  ախար  ի՞նչ  պատահեց,  այն  ի՞նչ  էր…  Եվ  շփոթ  ու  աղոտ  հիշում  է,  որ  արածում  էր  իր  հորթուկի  հետ…  հանկարծ  մի  բան  որոտաց…  մի  տաքություն  զգաց  ու  վայր  ընկավ…  ականթոթափել  կանգնեց…  իր  սիրուն  հորթուկը…  Բայց  հիշողության  թելը  կորավ,  ուշքը  խառնվեց,  ուժ  չկա…

Նա  զգաց,  որ  ծարավից  պապակում  էր,  այրվում  էր  ներսը…  Հիշեց  ներքև՝  ձորակում  վազող  վտակը,  խոնարհած  ճյուղերի  տակ  կարկաչող  այն  վճիտ-պսպղուն  ալիքները…  Նրա  մտքով  կայծակի  արագությամբ  միասին  եկան  ու  անցան  հովասուն  անտառներում  անցկացրած  օրերը  և  մշուշապատ  առավոտները,  երբ  նա  առողջ  ու  թեթև  իջնում  էր  այն  ձորակն  ու  կուշտ-կուշտ  խմում  էր  սառը  ջրերից…  Այժմ  էլ  փափագում  էր  սաստի՜կ-սաստի՜կ,  բայց  որքան  աշխատում  էր՝  չէր  կարողանում  բարձրանալ։  Ամեն  շարժվելով  ճղփում  էր  նրա  տակ  լճացած  արյունը  և  կրկին  սկսում  էր  ծորել  գնդակատեղից։  Բայց  արյունը  բարակեց,  ցավն  էլ  առաջվա  նման  չէր  նեղացնում․  նա  թմրեց,  զգաց,  որ  քունը  տանում  էր  մի  տեսակ,  խավարը  թանձրանում  էր  շուրջը,  և  հետզհետե  աչքերը  մթնում  էին։

Արևն  իր  վերջին  շողերը  քաշել  էր  լեռների  ետևը։  Ամեն  ձեն  ու  ձուն  կտրել  էր  անտառում։

Գիշերվան  ցուրտն  ընկավ։  Սթափվեց  եղջերուն,  լիակուրծ  ու  ագահ  շունչ  քաշեց,  լայն-լայն  բաց  արավ  շշմած  աչքերը…  վերևը  փոքրիկ  լույսեր  ցոլացին։  Այդ  աստղերն  էին  երկնքում։  Նա  հասկացավ,  որ  գիշերը  հասել  էր։  Վերջին  ուժերը  հավաքեց,  ջանք  արավ,  շարժվեց,  մինչև  անգամ  ծնկները  բարձրացրեց  և…  կրկին  ընկավ  մի  ծանր  ու  անզոր  թառանչով։  Նա  լսեց  իր  թառանչը,  և  այդ  վերջին  ձայնն  էր,  որ  նա  լսեց  այս  աշխարհքում։

Առաջադրանքներ

Ա) Դո՛ւրս գրեք բնության նկարագրության այն հատվածները, որոնք նախապատրաստում, հուշում են սպասվելիք-կատարվելիք գործողությունները:

Բ) Համաձա՞յն եք հետևյալ մտքերի հետ: Հիմնավորե՛ք:

 • Պատմվածքի սյուժեն հեքտաքրքիր չէ, չկային իրար հաջորդող բազմազան գործողություններ:Ես կասեմ որ նա շատ հետաքրքիր էր և շուտ
 • Պատմվածքը հիմնված էր հուզականության վրա, առանց սյուժետային գծի զարգացման:
 • Եղնիկի կերպարն ու ապրումները համոզիչ չեն:
 • Պատմվածքի գաղափարը մարդու ու բնության միասնականությունն է, ներդաշնակությունը։

Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) x2+2x=x(x+2)

բ) 4x2+2=2(2x2+1)

գ) 4-8x2=4(1-2x2)

դ) 4+6x3=2(2+3x3)

ե) 14x2-7x4=7(7x2-2x4)

զ) -3+12x=-3(1-4x)

2) Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից.

ա) am-ank=a(m-nk)

բ) p2q3-p3q

գ) x2y2z3-xy3z2+x4y3z5

դ) 6p4q3-4q3p-2pq

ե) 3x2-8x4-12x

զ) a2-4a+8a3

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) 16a2bc3-12ac3+28b2c2-8abc5

բ) 12x2yz+18xy3z2-27x5z6-24xy4z4

4) Երեք դասարաններում կա 116 աշակերտ: Առաջին դասարանում 4 աշակերտ ավելի կա, քան երկրորդում և 3 աշակերտ պակաս՝ քան երրորդում: Քանի աշակերտ կա երրորդ դասարանում:

Լրացուցիչ առաջա

5) Արտահայտությունը ներկայացրեք արտադրյալի տեսքով.

ա) (a+b)a+(a+b)c=(a+b)(….)

բ) (a+b)x-(a+b)y=(a+b)(….)

գ) 2x(a+b)+(a+b)=(a+b)(….)

դ) (a+b)3x-2y(a+b)=(a+b)(….):

6) C և D տառերի փոխարեն ընտրեք այնպիսի միանդամներ, որ տեղի ունենա հավասարությունը.

ա) 3a2b-9a3b5=C(1-3ab4)

բ) 14m3x2+21m5x4=C(2+3m2x2)

գ) 6x2y3-D=3x2y(C-5x4y3)

դ) 4m3n2+C=D(2m2+3n4):

7) Ճանապարհով ընթանում են երկու ավտոմեքենա՝ նույն արագությամբ: Եթե առաջինն արագությունը մեծացնի 10 կմ/ժ-ով, իսկ երկրորդը փոքրացնի 10 կմ/ժ-ով, ապա առաջինը վեց ժամում կանցնի այնքան ճանապարհ, որքան երկրորդը 8 ժամում: Ի՞նչ արագությամբ են ընթանում ավտոմեքենաները:

Չորրորդ տարբերակ

1) Երկու զուգահեռ ուղիղներ երրորդով հատելիս առաջացած միակողմանի անկյուններից մեկը 420-ով մեծ է մյուսից: Գտեք այդ անկյունները:
111,69

2) ABC անկյունը 500 է, իսկ BCD անկյունը՝ 1300: AB և CD ուղիղները կարո՞ղ են լինել զուգահեռ:Ճիշտ է քանի ,որ 130+50=180

3) Նկարում AB=BC, <A=600, CE-ն BCD անկյան կիսորդն է: Ապացուցեք, որ AB II CE:

180-60=120
AB=BC Նշանակում է ,որ CE է հավասար նրանց

Տափակ և օղակաձև որդեր

1.Ներկայացնել կլոր որդերը ընդանհուր բնութագիրը։

2.Կլոր որդերի դասից ինչ մակաբույթ տեսակներ գիտեք:

3.Ներկայացրեք սրատուտի կամ ասկարիտի բազմացումը մարդու օրգանիզմում:

4. Ինչպես անել որ չվարակվել մակաբույթ որդերի ձվերով:

5.Ներկայացնել օղակաձև որդերի արտաքին կառուծվածք և ներքին օրգանները:

6.Իչպես է բազմանում անձրևավորդը:

Կլոր որդեր

կլոր որդերնեմատոդներ , առաջնախոռոչավոր որդերի տիպ։ Մարմինը թելանման է կամ իլիկաձև (80—85 մկմ) է երկկողմանի համաչափ, չհատվածավորված, ընդլայնական կտրվածքը կլոր է (այստեղից էլ՝ անվանումը)։ Պատված է հարթ կամ օղակաձև, ամուր կուտիկուլայով, որի տակ տեղադրված է հիպոդերմը։ Արյունատար և շնչառական համակարգ չունեն։ Նյարդային համակարգը կազմված է մերձկլանային օղակից և 6 նյարդային բներից։ Զգայական օրգանները շոշափուկներն են և պտկիկները, ազատ ապրող որոշ ձևեր ունեն պրիմիտիվ քեմո- և ֆոտոռեցեպտորներ։ Արտաթորության համակարգը միաբջջի գեղձիկներն են կամ կողմնային, ներբջջային խողովակները։ Սովորաբար բաժանասեռ են։ Բազմանում են ձվադրությամբ, որոշ տեսակներ կենդանածին են։ Հայտնի է կլոր որդերի մոտ 500 հազար տեսակ, որոնք մակաբույծներ են կամ ազատ ապրող ձևեր։ Վերջիններս փոքր չափերի են, ապրում են հողում, քաղցրահամ ջրերում, ծովերում։ Սնվում են բակտերիաներով, ջրիմուռներով, դետրիտով, կան նաև գիշատիչ ձևեր։ Շատ կլոր որդեր բույսերի, կենդանիների և մարդու մակաբույծներ են։ Ձվերը մարդու կամ կենդանիների օրգանիզմ են թափանցում ջրի կամ սննդի միջոցով։ Կլոր որդերի ներկայացուցիչներից են՝ ասկարիդը, մազագլուխը, սրատուտը և այլն։ Մարդու և կենդանիների օրգանիզմում առաջացնում են մի շարք հիվանդություններ։