(04.04 – 08.04) 

 1. Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում: Գրեք բանաձևը:
  Ճնշումը կոչվում է այն ,որը հավասար է մակերևույթի ուղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը:
 2. Ինչ ֆիզիկական իմաստ ունի ճնշումը: 
  Ճմշումը բնութագրում է երկու հպվող մարմինների փոխազդեցությունը
 3. Որոնք են ճնշման միավորները:
  Պասկալն,հեկտոպակտալ,կիլոպասկալ,մեգապասկալ:
 4. Ինչով է պայմանավորված գազի  «ինքնակամ» ընդարձակումը:
  Արտաքին ազդեցությունների բացակայության պատճառով գազն ինքն իրեն շարունակ ընդարձակվում է
 5. Ինչու են գազերը ճնշում գործադրում անոթի պատերին:
  Գազի ճնշումը անոթների պատերին վրա պայմանորված է գազի մոլեկուլների հատվածներից:
 6. Ինչ է նշանակում հեղուկները  «հոսուն» են:
 7. Ինչու է հավասարակշռության վիճակում հեղուկի ազտ մակերևույթը հորիզոնական:
 8. Բերել հեղուկի ճնշման ուժերի դրսևորման մի քանի օրինակներ:
 9. Ինչ բնույթ ունեն հեղուկի ճնշման ուժերը:

Կրկնենք անցածը 01.04.2022

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք  ABC եռանկյան C անկյունը, եթե՝ <A=240, <B=1210:
121+24=145
180-145=35

2) Հավասարասրուն եռանկյան գագաթի անկյունը հավասար է 400: Գտեք մյուս երկու անկյունները:
180-40=140
140:2=70

3)  Գտեք հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, եթե նրա անկյուններից մեկը հավասար է 1000:

180-100=80
80:2=40

Առաջադրանքներ (տանը)

4) AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է AD կիսորդը: Գտեք <ADC-ն, եթե <C=500:
25+50=75
180-75

5) Գտեք հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, եթե հիմքին առընթեր անկյունը երեք անգամ փոքր է իրեն կից արտաքին անկյունից:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6) Գտեք ABC եռանկյան C անկյու նը, եթե՝
ա) ∠A = 65o , ∠B = 57o=65+57=122 180-122=58
, բ) ∠A = 24o, ∠B = 130o,
գ) ∠A = α, ∠B = 2α, դ) ∠A = 60o + α, ∠B = 60o – α:

7) Գտեք ABC եռանկյան անկյունները, եթե ∠A : ∠B : ∠C = 1 : 2 : 3:

8) Գտեք ABC եռանկյան անկյունները, եթե ∠A : ∠B : ∠C = 4 : 6 : 8:

9) Ապացուցեք, որ եթե եռանկյան արտաքին անկյուններից մեկը կրկնակի մեծ է նրա՝ այդ
անկյանը ոչ կից որևէ անկյունից, ապա այդ եռանկյունը հավասարասրուն է:

Բայի սեռ

Բայի սեռը

Գործնական աշխատանք

1. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ այն բայը, որը կրավորական ածանց չունի։
1. կոտրվել, գրվել, ծարավել, հաղորդվել
2. սոսնձվել, սեղմվել, ներկվել, գրավել
3. խորովել, վաճառվել, գնահատվել, կրճատվել
4. շարվել, տպագրվել, բղավել, մթերվել
5. գլորվել, գովել, ձևավորվել, միավորվել

2։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ նշված սեռի բայը։
1. ներգործական – նիրհել, ցատկել, նկարել, ձգտել
2. ներգործական – խարխափել, բաշխել, զբոսնել, հիանալ
3. ներգործական – սայթաքել, մրսել, շտապել, ստուգել
4. չեզոք – զարդարել, նախորդել, շաղախել, ձուլել
5. չեզոք – ընդգծել, փոփոխել, կուտակել, փայլել
6. չեզոք – ուղղել, թողարկել, ցատկել, հղկել
6. կրավորական – գրավել, սղոցվել, բղավել, խռովել
7. կրավորական – վրդովել, նզովել, հոլովել, վաճառվել
8. կրավորական – կռավել, բովել, ճշգրտվել, թոթովել

3. 7-10 նախադասությամբ այնպիսի պատմություն հորինի’ր, որում լինեն տարբեր սեռերի բայեր։