Ինքնաստուգում

Առաջին տարբերակ

1) Վերհիշի՛ր եռանկյունների հավասարության առաջին, երկրորդ և երրորդ հայտանիշները:
1.հայտանիշ․Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և դրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և դրանց կազմած անկյանը, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:
2.հայտանիշ․Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին ու նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են։
3.հայտանիշ․Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:
2) Շարունակի՛ր նախադասոթյունները.
ա. Եռանկյան անկյունների գումարը 1800
բ. Եռանկյան ավելի մեծ կողմի դիմաց ընկած է ավելի մեծ անկյուն և ընդհակառակը՝ ավելի մեծ անկյան դիմաց ընկած է ավելի մեծ կողմ:
գ. Ուղղանկյուն եռանկյան 30 -ի դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին:
դ. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են:
ե. Հավասարակողմ եռանկյան բոլոր անկյունները 60 աստիճան է:

3) Գտնել եռանկյան անկյունները

Եռանկյան անկյունների գումարը հավասար է 180o:

180o – 87օ = 93o

<B = 93o:

Որպեսզի հաշվել արտաքին անկյան աստիժանը, պետք է այդ անկյան ոչ կից

անկյունները, գումարել իրար։

Մեր դեպքում, հակառակը։

120 – 93 = 27o:

<A = 27o

<B = 93o։

Այժմ, հաշվում ենք 87օ արտաքին անկյունը։

180o – 120o = 60o

<C = 60o

<C + <A = 87o

60 + 27 = 87o

<A= 27o

<B= 93o

<C= 60o:

4) A ուղիղ անկյունով ուղղանկյուն եռանկյան մեջ AB=4,2սմ, BC=8,4սմ: Գտնել <B-ն:

Ըստ Ուղանկյուն եռանկյուների հատկություների 2-րդ հատկության

Ուղղանկյուն եռանկյան 300-ի անկյան դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին:
=>
Մեր դեպքում ներքնաձիգը <B է => <B=30*2=60
<B=60
<C=30
<A=90