Սուրանկյուն, ուղղանկյուն և բութանկյուն եռանկյուններ

Տեսական նյութ

Թեորեմ Յուրաքանչյուր եռանկյան մեջ կամ բոլոր անկյունները սուր են, կամ անկյուններից երկուսը սուր են, իսկ երրորդը՝ ուղիղ կամ բութ:

Եթե եռանկյան երեք անկյունները սուր են, ապա եռանկյունը կոչվում է սուրանկյուն եռանկյուն:

Եթե եռանկյան անկյուններից մեկը բութ , ապա եռանկյունը կոչվում է բութանկյուն եռանկյուն:

Եթե եռանկյան անկյուններից մեկը ուղիղ է, ապա եռանկյունը կոչվում է ուղղանկյուն եռանկյուն:

Ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյան դիմացի կողմը կոչվում է ներքնաձիգ, իսկ մյուս երկու կողմերը՝ էջեր:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) ABC եռանկյան A և B անկյունների կիսորդները հատվում են M կետում: Գտեք <AMB-ն, եթե <A=580, <B=960:
96:2=48
58:2=29
180-29-48=103

2) Հավասարասրուն եռանկյան արտաքին անկյուններից մեկը 1150 է: Գտեք եռանկյան անկյունները:


180-115=65
180-(65+65)=50

Առաջադրանքներ(տանը)

3) AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է AD կիսորդը: Գտեք այդ եռանկյան անկյունները, եթե <ADB=1100:
180-110=70
70:2=35

4) ABC եռանկյան C անկյունը 150 է: AC կողմի վրա նշված է D կետն այնպես, որ <ABD=120, <ADB=800: Ապացուցեք, որ ABC-ն ուղղանկյուն եռանկյուն չէ:
180-80-12=88
180-88-15=77

Անասնապահություն

  1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:
    Շատ մեծ դեր ունի բուսաբուծությունը և կլիման :
  2. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:
    Անասնապահությունը թեթև արդյունաբերությանը տալիս է կաշի,մորթի և բուրդ , բնական մետաքսահումք: Սննդի արդյունաբերությանը տալիս է միս ,կաթ, յուղ,ձու, մեղր,մեղրամոմ, :
    3. Թվարկել և ուրվագծային քարտեզի վրա նշել այն երկները, որոնք առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերով՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձկնորսություն: